+38 (04744) 3-44-61
Меню

Освітня програма: 181 «Харчові технології» (ОР "магістр")

 

МП "Харчові технології"

Програми підготовки:

- технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів;

- технології зберігання і переробки зерна.

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з харчових технологій

Рівень кваліфікації

Магістр (другий рівень вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Магістр з харчових технологій» передбачає ґрунтовну підготовку фахівців для професійного управління виробництвом та переробкою продукції рослинництва і тваринництва, оцінки їх якості, безпеки, стандартизації, технологій, удосконалення і введення в практику наукових методів, створення екологічно-безпечних та інноваційних технологій.

Профіль програми

Освітня програма підготовки магістрів розрахована на 1,5 роки навчання і передбачає вивчення нормативних та вибіркових навчальних дисциплін в обсязі 90 кредитів ЄКТС. Кредити студенту зараховуються у випадку успішного  складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), захисту звіту з практики.

Теоретичне навчання включає лекційні, лабораторні та практичні заняття з дисциплін, а також виконання дипломної роботи.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Магістр зі спеціальності 181 «Харчові технології» підготовлений як для продовження навчання на третьому рівні вищої освіти (доктор філософії) на основі ступеня магістра, так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.

Фахова компетентність магістра із спеціальності 181 «Харчові технології» передбачає:

Загальні компетентності:

 • знати проблеми забезпечення вітчизняною харчовою промисловістю продовольчої безпеки країни;
 • вміти порівнювати індекси виробництва у промисловості та у харчовій галузі;
 • знати співвідношення фактичного споживання продуктів харчування відповідним нормам;
 • знати теоретичні і методичні основи підвищення виходу продуктів харчування;
 • вміти виробляти високоякісну продукцію у галузі харчової промисловості;
 • вміти оцінювати здатність харчової промисловості забезпечувати продовольчу безпеку;
 • вміти підвищувати продуктивність та харчову цінність продукції харчової промисловості;
 • вміти брати участь у наукових дискусіях, відстоювати свою власну позицію на конференціях, семінарах;

 - для програми підготовки технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів:

 • вміти організувати технологічний процес зберігання, консервування та переробку плодів та овочів, відповідно сучасним вимогам;
 • вміння проведення контролю якості, сировини і готової продукції вміти здійснювати облік сировини, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів та готової продукції;
 • вміти провести реконструкцію і технічне переобладнання виробництва;
 • вміти розробити техніко-економічне обґрунтування реконструкції, технічного переобладнання або будівництво підприємств галузі;
 • вміти підібрати і розрахувати технологічне і транспортне обладнання плодоовочевих підприємств у обсязі, який дозволяє здійснювати технологічні процеси на високому рівні ефективності;
 • вміти аналізувати сучасні досягнення науки і техніки в зберіганні, консервуванні та переробці плодів та овочів;
 • вміти проводити експериментальні дослідження по вдосконаленню існуючих і розробці нових технологій;
 • вміти створювати умови в підлеглому колективі для успішного виконання поставлених завдань;

 - для програми підготовки технології зберігання і переробки зерна.

 • вміти організувати технологічний процес зберігання і переробку зерна відповідно сучасним вимогам;
 • вміння проведення контролю якості, сировини і готової продукції;
 • вміти здійснювати облік сировини, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів та готової продукції;
 • вміти провести реконструкцію і технічне переобладнання виробництва;
 • вміти розробити техніко-економічне обґрунтування реконструкції, технічного переобладнання або будівництво підприємств галузі;
 • вміти підібрати і розрахувати технологічне і транспортне обладнання зернопереробних підприємств у обсязі, який дозволяє здійснювати технологічні процеси на високому рівні ефективності;
 • вміти аналізувати сучасні досягнення науки і техніки в зберіганні та переробці зерна;
 • вміти проводити експериментальні дослідження по вдосконаленню існуючих і розробці нових технологій;
 • вміти створювати умови в підлеглому колективі для успішного виконання поставлених завдань;

Професійні профілі випускників з прикладами

Магістр  із спеціальності 181 «Харчові технології» може обіймати наступні посади, що відповідає Державному класифікатору професій: директор науково-дослідного інституту (1210.1), директор центру підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.) (1237.2), інженер-технолог (механіка) (2145.2), інженер-технолог (хімічні технології) (2146.2), інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва (2113.2), інженер-технолог з очищення води (2146.2), інженер-технолог з переробки відходів (2149.2), інспектор з контролю якості продукції (3152), керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості (1238, ), керуючий підприємством харчування (1210.1), керуючий рестораном (кафе, їдальнею ін.) (1315), контролер харчової продукції (82710), контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів) (8272), контролер харчової продукції (виробництво м'ясних та рибних продуктів) (8271), контролер харчової продукції (виробництво фруктових та овочевих консервів), (8275), контролер харчової продукції (хлібопекарне та кондитерське виробництва) (8274), технолог (3119), фахівець з технічної експертизи (3119, ), фахівець із якості (2419.2), молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи) (2149.1), науковий співробітник (галузь інженерної справи) (2149.1), науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи) (2149.1).

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100 – бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення УНУС "Про рейтингову систему оцінювання знань"

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація на здобуття кваліфікації інженера-дослідника із  спеціальності 181 «Харчові технології» в Уманському національному університеті садівництва провадиться у формі захисту дипломної роботи перед екзаменаційною комісією. Умовою допуску студента до захисту дипломної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі та перевірка на плагіат.

Форма навчання

Денна, тривалість – 1 рік 4 місяці.

Заочна, тривалість – 1 рік 4 місяці.